EFFUSE je cezhraničný projekt, ktorý sa zaoberá vplyvom znečistenia riek na biodiverzitu prostredia. Vzdelávacie inštitúcie na Slovensku a Ukrajine priblížia verejnosti prácu vedcov v oblasti ochrany životného prostredia a poukážu na zmeny ovplyvnené človekom, ktorým príroda v ich regióne podlieha.

Financovanie projektu

Projekt je financovaný programom www.HUSKROUA-CBC.EU/ prostredníctvom grantovej zmluvy HUSKROUA/1901/6.1/0075​ s finančným príspevkom EÚ 364099, 41 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie obyvateľov, predovšetkým mladých ľudí reprezentujúcich budúcu generáciu, o stave životného prostredia vo svojom okolí a o potrebe chrániť ho, prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

  • Biomonitoring riek a organizmov realizovaný žiakmi a učiteľmi základných a stredných škôl pod vedením vedcov z univerzít.​
  • Aktivity zamerané na zvýšenie povedomia a záujmu budúcej generácie hľadať riešenia environmentálnych problémov.​
  • Cezhraničná spolupráca vzdelávacích inštitúcii pri tvorbe edukačných materiálov zameraných na prácu v teréne.​
  • Vytvorenie on-line virtuálneho laboratória pre každého záujemcu o život v riekach a ich okolí.​