Spomedzi zúčastnených krajín Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014-2020 patria medzi hlavné regióny (okrem iných) Košický kraj na Slovensku a Zakarpatská oblasť na Ukrajine. Aktivitami pripravovanými v rámci projektu poukazujeme na stav životného prostredia s upriamením pozornosti na vodné toky prihraničného územia. Pre región Zemplín v Košickom kraji a Zakarpatskú oblasť sú typické viaceré vodné toky. Lokality biomonitoringu a plánovaných aktivít sú viazané na rieku Laborec a Uh.

Zemplín je región na východe Slovenska, ktorého dominantou a symbolom je rieka Laborec. Z hľadiska hydrogeografických charakteristík patrí územie regiónu Zemplín k úmoriu Čierneho mora, zbernej oblasti rieky Tisa so sústavou rieky Bodrog. Ten z hydrologického hľadiska predstavuje zložitý riečny systém, ktorý tvoria štyri hlavné rieky - Latorica, Laborec, Uh a Ondava, vzájomne sa stretávajúce na malom priestore. Hrozba povodní si na niektorých miestach vyžadovala reguláciu vodných tokov.
Rieka Laborec pramení v Laboreckej vrchovine nad Čertižným, v nadmorskej výške 710 m. n. m. a je dlhá 132,5 km. Rieka obteká pohorie Vihorlat a prechádza do Východoslovenskej nížiny, kde sa zlieva s veľkým ľavostranným prítokom Uh, ktorého väčšia časť povodia sa nachádza v Zakarpatskej Ukrajine (1 613 km2, čo je 61%).

Vzhľadom na aktivity plánované v projekte, ktorých lokalizácia je na území mesta Strážske sa bližšie zameriame na prítoky Laborca, ktoré pretekajú územím mesta a sú ľahko dostupné na biomonitoring.
Juhozápadne od Strážskeho smerom na bývalý majer Pláne pramení potok Duša. Tvorí pravostranný prítok Laborca s dĺžkou 41,1 km. Skúmanou lokalitou na toku Duša je miesto neďaleko jej prameňa, kde rastie mohutný dub, ktorý by mohol byť v budúcnosti predmetom ochrany.
Strážsky potok, ktorý preteká katastrálnym územím mesta, pramení na svahoch Čuboku, neďaleko Hudcoviec. Preteká cez chemický podnik Chemko Strážske a ďalej popri železnici obteká mesto. Pred obcou  Voľa ústi  do Laborca. Na väčšine svojho toku je Strážsky potok upravený a plní funkciu odvádzania vôd z povrchového odtoku a z mestskej čističky odpadových vôd. Povrchové vody z areálu Chemka sú regulovane vypúšťané cez havarijnú akumulačnú nádrž a potrubím odvádzané do Strážskeho potoka. V prípade potreby, prechádza voda z havarijnej akumulačnej nádrže čistením v čističke odpadových vôd.

Rieka Uh tečie z južných svahov povodia Verkhovyna z prameňa pri priesmyku Uzhotskyi. Na území Slovenska sa vlieva do rieky Laborec, ktorá je pravostranným prítokom Latorice. Dĺžka rieky Uh je 128 km, povodie je 2750 km2. Hlavné prítoky sú: pravé – Ug, Ulychka, Ublia; zľava – Luta, Turia. Horná časť povodia sa nachádza na svahoch Povodia a hrebeňa Polonynskyi, spodná časť je na Zakarpatskej nížine. Šírka rieky v hornom toku je asi 1 m, po prúde sa zvyšuje na 15-30 m, pri Užhorode dosahuje 135 m; hĺbka je 0,1-0,6 m, najväčšia - 2,6 m.
Dolina je kľukatá, reliéf doliny Uh v hornej časti povodia je stredne a nízkohorský, v strednej časti je kopcovitý, v dolnej časti je rovinatý. V hornatej časti povodia je reliéf zložený z karpatského flyšu, miestami v koryte rieky a pozdĺž pobrežia sú takmer súvislé strmé výbežky flyšu, ktoré sa môžu tiahnuť až niekoľko stoviek metrov.
Na rieke je až niekoľko desiatok nestálych ostrovov, ktoré sa nachádzajú každých 5-10 km.
Na dolnom toku je prirodzený režim rieky narušený regulačným vplyvom priehrady vybudovanej pri obci Kamianytsia.

Na realizáciu plánovaných projektových aktivít boli vybrané tieto miesta:
Skalka. Rieka Uh na východnom okraji obce Kamianytsia. Šírka koryta je 50-60 m, tok je pokojný, pomalý, dno je bahnité. Je to kontrolný bod pre lokalitu „Kamianytsia-dam“ (Kamianytsia-priehrada), ktorá sa nachádza 2,5 km po prúde. Pre porovnanie zmien v kvalite vody a druhovom zložení.
Kamianytsia-dam (Kamianytsia-priehrada). Malá umelá vodná nádrž na rieke Uh pred priehradou, ktorá slúži na odvádzanie vody do Nevytsko-Užhorodského derivačného kanála (kanál Nevytske-Uzhhorod). Šírka koryta je 90-100 m, tok takmer chýba, dno je bahnité. Priehrada bola postavená na naplnenie kanála, z ktorého sa odoberá voda na zásobovanie ľavého brehu mesta Užhorod. Prerušenie toku horskej rieky mení zloženie biotopu a zabraňuje migrácii vodných druhov, najmä rýb proti prúdu.
Kamianytsia-bridge (Kamianytsia-most) je kontrolný bod s miestom "Kamianytsia-dam", ktorý sa nachádza 0,5 km proti prúdu rieky. Šírka koryta je 30-40 m, tok je pokojný, nie rýchly, dno je kamenisté. Bude slúžiť na porovnanie zmien v kvalite vody a druhovom zložení pod vodnou nádržou.
Uzhhorod-Bozdosh (Užhorod-Bozdosh) je miestom sútoku komunálnych odpadových vôd z čističiek odpadových vôd do rieky Uh v západnej časti mesta Užhorod. Rieka nadobúda charakter rovinatej rieky. Šírka koryta je 50-60 m, tok je pokojný, pomalý, dno je bahnité. Odpadové vody je potrebné čistiť v komunálnych čističkách odpadovývh vôd. Kvalita vody vypúšťanej do rieky však môže byť neuspokojivá, najmä v období dažďov, keď sú mestské kanalizácie preťažené.
Rieka Uh pri ukrajinsko-slovenskej hranici v severovýchodnej časti obce Storožnycja (Storozhnytsia). Šírka koryta rieky je 40-50 m, tok nie je rýchly, dno je kamenisté a bahnité. Je to kontrolný bod pre porovnanie s lokalitou "Užhorod-Bozdosh", ktorá je proti prúdu asi 3,5 km. Bude zaujímavé skúmať ekologický stav rieky Uh na ukrajinsko-slovenskej hranici, najmä pre porovnanie zmien v druhovom zložení a kvality vody, keďže vplyv mestských splaškových vôd už nie je vizuálne badateľný.